boxed
border
https://berucht.eu/wp-content/themes/anya-installable/
https://berucht.eu/
#3baa35
style4

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BERUCHT PROJECT

Artikel 1: Toepasselijkheid  Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op: 1.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen Berucht Project, hierna te noemen opdrachtnemer, verkoper, aanbiedende partij, en haar wederpartij; zijnde opdrachtgever, koper, tussenpartij of -handelaar en overige afnemende partijen. 1.2. Alle offertes, servicecontracten, leveringen, diensten, en overeenkomsten van Berucht Project, toekomstige (rechts)betrekkingen daaronder begrepen. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. In de offertes van Berucht Project zijn deze algemene voorwaarden van toepassing verklaard.

Artikel 2: Definities 2.1. Het bestek: de beschrijving van het project, de daarbij behorende tekeningen/afbeeldingen en de voor het project geldende voorschriften en voorwaarden. 2.2. Het project: het uit te voeren werk of de te verrichten levering of dienst. 2.3. Offerte: de schriftelijke aanbieding 2.4. Meerwerk: alle door de opdrachtgever gewenste werkzaamheden en/of leveringen die niet in de offerte staan beschreven. Alle door de opdrachtgever gewenste wijzigingen en alle werkzaamheden en/of leveringen die later noodzakelijk blijken te zijn voor het kunnen uitvoeren van wat in de offerte is beschreven. 2.5. Minderwerk: alle werkzaamheden en/of leveringen die in de offerte staan beschreven, maar echter achteraf toch niet noodzakelijk bleken te zijn voor het uitvoeren van de opdracht. 2.6. Oplevering: voltooiing van het werk of van de leveringen zoals beschreven in de offerte en eventuele aanvullingen hierop.

Artikel 3: Offerte (aanbiedingen) / tot stand komen van overeenkomsten (orders) 3.1. Iedere offerte van Berucht Project dient als een geheel te worden beschouwd. Elke offerte is tot 30 dagen na dagtekening geldig, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld. Indien de wederpartij binnen deze termijn een opdracht plaatst, zijn de orders, afspraken en overeenkomsten pas van kracht na bevestiging door Berucht Project. Indien in een offerte geen geldigheidsduur is aangegeven, zijn offertes vrijblijvend. 3.2. Het accepteren van een order  wordt opgeschort als blijkt dat een wederpartij, na inwinning van informatie, niet voldoende kredietwaardig blijkt.  Pas dan als Berucht Project over voldoende zekerheidsgaranties beschikt dat de wederpartij zich aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, zal het in behandeling nemen van de order worden hervat. 3.3. Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen door de opdrachtgever zijn pas van kracht na schriftelijke akkoordverklaring door Berucht Project. Berucht Project kan ter compensatie van gemaakte kosten een extra vergoeding rekenen en zal dit altijd direct kenbaar maken aan de wederpartij. 3.4. Indien een door een wederpartij onder vermelding van de overeengekomen prijs en levertijd bevestigde order wordt geannuleerd, dan zal de aanbiedende partij, mits de annulering door hen wordt goedgekeurd, een vergoeding van kosten berekenen. 3.5. Indien Berucht Project de door de opdrachtgever bestelde goederen, op diens verzoek, laat bekleden met een door de opdrachtgever te verstrekken bekledingsmateriaal (de zgn. eigen stof) of met een bekledingsmateriaal, dat door Berucht Project voor de specifieke opdracht wordt aangeschaft (commissiestof), vindt dit plaats onder de volgende voorwaarden: -eigen stof moet door de opdrachtgever franco  worden aangeleverd op het door Berucht Project aangegeven leveringsadres. Deze stof moet worden voorzien van een label met minimaal de naam van de opdrachtgever, zijn adres, het order- en artikelnummer. -Berucht Project aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verwerking van het door de opdrachtgever aangeleverde-  of aangegeven specifiek bestelde bekledingsmateriaal. -moeilijk te verwerken bekledingsmaterialen kunnen hogere kosten ter verwerking met zich meebrengen. Deze extra kosten worden als meerwerk aan opdrachtgever doorbelast. -Restanten van een toegeleverde of commissie stof worden niet geretourneerd en komen niet voor een vergoeding in aanmerking. -Levertijden zijn mogelijk langer en de verkopende partij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verwerking van eigen- en/of commissie stoffering. 3.6. Monsters gelden slechts ter aanduiding, zonder dat het product daaraan exact hoeft te beantwoorden. Modellen, afbeeldingen, tekeningen, maten/gewichten en technische gegevens geven een voorstelling van de aangeboden producten (ook op digitale bestelomgeving). Wijzigingen hierin, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins kan afwijken, maar waardoor de technische en esthetische uitvoering niet wezenlijk verandert, geven de wederpartij niet het recht om ontvangst of betaling van de geleverde goederen te weigeren of af te keuren bij (op)levering.

Artikel 4: Eigendom van tekeningen en (product) ontwerpen e.d. De door Berucht Project of in opdracht van hen door derden verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, calculaties e.d. blijven eigendom van Berucht Project en mogen niet aan derden worden getoond.  Op verzoek van Berucht Project dient al dit materiaal te worden geretourneerd. Wanneer een opdracht volgens model of tekening van de opdrachtgever vervaardigd wordt, neemt de opdrachtgever de garantie op zich, dat geen auteursrecht, merk, octrooi, gebruiks- of handelsmodel, of enig ander recht van derden wordt aangetast. De wederpartij vrijwaart Berucht Project voor claims van derden dienaangaande.

Artikel 5: Verzending, levering en levertijden 5.1. Verzending van goederen geschiedt met vervoermiddelen van de aanbiedende partij of in zijn opdracht werkende expediteurs. In beginsel worden goederen begane grond, gelijkvloers aan het afleveradres in Nederland  aangeboden. Dit adres is voor een vrachtwagen met aanhanger of voor een oplegger bereikbaar. Zo niet, dan moet de aanbiedende partij hiervan op de hoogte worden gesteld. 5.2. De goederen reizen voor risico van opdrachtnemer, echter vanaf het moment dat de goederen bij levering worden geaccepteerd door opdrachtgever, is voor aanbiedende partij het risico dragen beëindigd. Voor retourzendingen geldt het tegenovergestelde. 5.3. In de basis worden goederen voor rekening van de opdrachtgever vervoerd, tenzij de vrachtkosten zijn gecalculeerd in de productprijs of anders is overeengekomen, dit geldt ook voor  retourzendingen. 5.4. Wanneer de ontvangst van de correct aangeboden (onbeschadigde) goederen op de afleverlocatie wordt geweigerd, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) vracht- en opslagkosten e.d. voor rekening van de opdrachtgever. 5.5. De overeengekomen levertijd geldt nooit als een fatale termijn. Overschrijding van de levertermijn is geen reden voor annulering van de order of om de goederen voor ontvangst te weigeren.  De aanbiedende partij zal zich echter altijd zoveel mogelijk houden aan de afgesproken termijn, zeker als door opdrachtnemer specifiek aangegeven is dat de leveringstermijn een essentieel bestanddeel uitmaakt van de overeenkomst. In dit geval wordt bij een overschrijding van de levertijd de aanbiedende partij een nadere termijn gegund om alsnog te leveren;  Mocht dan wederom niet op tijd geleverd worden dan is de opdrachtgever gerechtigd een vergoeding te eisen of de overeenkomst voor het deel van de goederen wat niet geleverd is te annuleren tenzij overmacht kan worden aangetoond. 5.6. Alle door Berucht Project geleverde goederen, blijven onvoorwaardelijk haar eigendom, tot op het moment, dat de kopende partij volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens IPB/IPA heeft voldaan. (Zie verder eigendomsvoorbehoud artikel 12)

Artikel 6: Overmacht 6.1. Onder overmacht wordt verstaan: Elke van Berucht Project onafhankelijke omstandigheid of gebeurtenis, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. 6.2. Wanneer zulke omstandigheden de levering van de verkochte goederen hinderen, heeft Berucht Project het recht om:

– De uitvoering van de overeenkomst op te schorten gedurende een termijn van ten hoogste 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van het ontstaan van de overmacht.

– Binnen die termijn de overeenkomst te ontbinden, door een door haar af te geven schriftelijke verklaring , zonder recht voor de kopende partij op schadevergoeding, geleden als gevolg van de niet-nakoming.

Artikel 7: Prijzen 7.1. Prijsopgaven worden altijd gedaan op basis van het moment van aanbieding geldende kostprijs en exclusief B.T.W. 7.2. Indien vóór afsluiting van de overeenkomst of tot 60 dagen erna specifieke prijswijzigingen ontstaan, heeft Berucht Project het recht om de kostprijs of prijs van uurtarieven te wijzigen of door te berekenen. Specifieke prijswijzigingen ontstaan door heffingen – meestal onvoorzien – zoals bijvoorbeeld veranderingen van belastingen, accijnzen, invoerrechten, transportkosten,  arbeidslonen of grondstoffen. 7.3. In beginsel wordt maximaal 2x per jaar op basis van de indexcijfers van het CBS een prijsaanpassing doorgevoerd. 7.3. Voor goederen orders onder een bepaald minimaal eindbedrag zal Berucht Project administratie-  handelings- en klein-order kosten berekenen.  Deze kosten en de hoogte hiervan  zullen in de offerte en/of op factuur worden aangegeven.  Ook transport, in- en verhuiskosten, assemblage en montage/ installatie werkzaamheden en coördinatie uren worden separaat aangegeven tenzij ander vermeld. 7.4. Kennelijke vergissingen, zoals calculatie- en schrijffouten in aanbiedingen/offertes, orderbevestigingen, facturen e.d. binden Berucht Project niet. 7.5. Indien gevraagd adviesdiensten worden verstrekt worden ook de kosten hiervan doorberekend. (Zie artikel 13 over diensten)

Artikel 8: Garantie en geschillen 8.1. Berucht Project garandeert de geleverde goederen overeenkomstig de garantiebepalingen van de betreffende fabrikant; met een minimale periode van een jaar. Berucht Project is slechts verplicht die garantieverplichting jegens opdrachtgever na te komen voor zover de betreffende fabrikant (of groothandel leverancier) ten aanzien van Berucht Project zijn garantieverplichting nakomt. Voor zaken betreft consumptie wordt geen enkele aansprakelijkheid of garantie geaccepteerd.

8.2. Reclamaties t.a.v. de garantie dienen schriftelijk en binnen de garantietermijn bij Berucht Project te worden ingediend, binnen 10 dagen na het ontstaan van het gebrek. Op straffe van niet-ontvankelijkheid dient de opdrachtgever in ieder geval direct bij ontvangst na te gaan: -of de juiste goederen zijn geleverd -en/of de geleverde goederen wat hoeveelheid en aantallen betreft overeenstemmen met hetgeen besteld is; -en/of de geleverde goederen voldoen aan de eisen die gesteld worden voor normaal gebruik. De hieruit  voorkomende gebreken of constateringen dienen binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk te worden gemeld; indien mogelijk op een afleverdocument. 8.3. De garantie houdt in dat goederen die materiaal- en/of constructiefouten vertonen, gratis worden hersteld of vervangen naar keuze van de fabrikant of groothandel. Ook kunnen voor herstel de benodigde onderdelen ter beschikking worden gesteld. Het aanbieden van een restitutieregeling kan ook tot een van de mogelijkheden behoren. Buiten de garantie vallen gebreken die ontstaan door normale slijtage, of door van buitenaf komende oorzaak, zoals verkeerd of onzorgvuldig gebruik. Als zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Berucht Project of verantwoordelijke fabrikant/ groothandel (herstel) werkzaamheden of wijzigingen aan een product is verricht of aangebracht vervalt de garantie. 8.4. Berucht Project en haar toeleveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid door gebruik van onjuiste onderhoudsmiddelen bij schoonmaak van de goederen. Bij twijfel over de juiste onderhoudsmiddelen kunt u bij Berucht Project de juiste voorschriften opvragen. 8.5. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de gedane bestellingen bestaan. 8.6. Berucht Project wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor alle schade en kosten, welke mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden die verband houden met de door Berucht Project geleverde goederen en diensten. 8.7. Op de overeenkomst en deze algemene leveringsvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.  Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden, zullen voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, in Nederland worden beslecht en wel door een bevoegd rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Berucht Project. 8.8. Partijen verplichten om zich bij geschillen te onthouden van enige mededeling aan anderen dan direct betrokkenen bij het geschil.

Artikel 9: Aansprakelijkheid 9.1. Berucht Project zal nimmer aansprakelijk zijn voor bedrijfsschade, geleden door de opdrachtgever als gevolg van ontwrichting van het bedrijf, verlies van orders, winstderving, persoonlijke ongevallen, hoe dan ook veroorzaakt of ontstaan. Mocht niettemin een aansprakelijkheid van Berucht Project worden vastgesteld en Berucht Project tot schadevergoeding worden gehouden, dan zal die vergoeding door Berucht Project nimmer hoger zijn dan de factuurwaarde (excl. B.T.W.) van de desbetreffende geleverde goederen en/of diensten. 9.2. Indien opdrachtgever Berucht Project niet binnen 3 dagen na ontstaan van schade per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld, vervalt deze aansprakelijkheid. Berucht Project is nooit aansprakelijk voor schade als de opdrachtgever de in artikel 10. genoemde garantiebepalingen niet in acht neemt. Derden kunnen nimmer aanspraken jegens Berucht Project doen gelden.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud 10.1. De door Berucht Project geleverde goederen (of diensten) blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat opdrachtgever aan zijn  betalingsverplichtingen heeft voldaan. De door Berucht Project geleverde goederen (of diensten) die volgens dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de opdrachtgever verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de  goederen te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen. 10.2. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen of materialen ter plaatste van het project, bestemd voor het project of nodig voor de werkzaamheden op het project te verzekeren, en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, diefstal en vandalisme. De polis van die verzekering of een ander bewijs van verzekering moet op verzoek ter inzage worden aangeboden aan Berucht Project.

Artikel 11: Betaling en facturatie 11.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De betalingstermijn wordt op de factuur vermeld. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen is de afnemer in verzuim. 11.2. Bij gebreke van tijdige betaling kan de opdrachtnemer, ingaande de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn, van rechtswege een factuur sturen met een rentevergoeding  aan Berucht Project van 2%, verschuldigd over het totale factuurbedrag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Dit kan zich herhalen, indien wederom niet tijdig wordt betaald. 11.3. Indien Berucht Project haar vordering ter incassering uit handen geeft, is de wederpartij inzake van incassokosten verschuldigd een bedrag van 15% + B.T.W. van de vordering van Berucht Project. Voorts komen ten laste van de afnemer alle andere kosten die op de invordering mocht vallen, zowel in- als buiten rechte, waaronder de betreffende deurwaarders, gemachtigden, incassobureaus, advocaten en procureurs.

Artikel 12: Ontbinding van de overeenkomst: Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, of in zijn geheel niet aan enige verplichting uit een overeenkomst met Berucht Project voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, of onder curatele stelling van de opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Berucht Project, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige verplichting van schadevergoeding de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien deze situatie voortduurt is sprake van overmacht en wordt bij deze verwezen naar artikel 6. Overmacht  en artikel 10. Eigendomsvoorbehoud.

Specifieke aan aanvullende voorwaarden voor diensten van Interieur Project Bureau (IPB)

Artikel 13: Specifieke voorwaarden Berucht Project Diensten – advies *Indien Berucht Project alleen advies diensten levert inzake inkoop / projectmanagement. 13.1. Berucht Project verplicht zich haar kennis en ervaring naar beste inzicht en vermogen in te zetten voor de uitvoering van de opdracht. 13.2. derden zullen uitsluitend bij de uitvoering betrokken worden in overleg en in overeenstemming met de opdrachtgever. 13.3. In geval dat de uitvoering van een mogelijke opdracht in strijd kan komen met de belangen van een al bestaande opdrachtgever, zal Berucht Project hiervan melding maken aan opdrachtgever en betrokken partijen. Berucht Project zal pas dan ingaan op het verzoek tot het uitvoeren van de opdracht, als daaromtrent voor alle betrokken partijen aanvaardbare afspraken zijn gemaakt. 13.4. Adviesvoorstellen zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever aan Berucht Project is verstrekt. Opdrachtgever spant zich in om alle informatie te verstrekken die van belang is voor het formuleren van een voorstel. 13.5. Om een voorstel voor te bereiden dient een duidelijk beeld te ontstaan van de opdracht. Hiervoor zullen een of meerdere inventarisatiegesprekken nodig zijn. De kosten van een eerste oriënterend gesprek zullen niet in rekening worden gebracht.13.6. Op basis van het voorbereidend onderzoek zal Berucht Project een voorstel uitwerken wat de volgende elementen omvat: a- een beschrijving van de uitgangssituatie b- de verwachtingen / vraagstellingen van de opdrachtgever c- de formulering van de te verwachten resultaten d- voorstellen over de wijze waarop en de termijn waarbinnen Berucht Project de opdracht wil uitvoeren e- de namen van medewerkers (evt. ook van derden) die meewerken aan het project alsmede de naam van degene die belast is met de coördinatie en de leiding van het project. f- Voorstellen (evt. mondeling) over de wijze van samenwerking en rolverdeling en de verdeling van verantwoordelijkheden tussen Berucht Projecten de opdrachtgever. g- een zo nauwkeurig mogelijke kostenraming voor de uitvoering van de projectopdracht. Bij een dreigende overschrijding van het inmiddels goedgekeurde budget, zal dit tijdig gemeld worden en worden aanvullende afspraken gemaakt. Opdrachtgever zal altijd opnieuw toestemming moeten geven voor vervolging van de opdracht. De opdrachtgever zal altijd de adviesopdrachten bevestigen. 13.7. Een adviesopdracht wordt afgesloten met een slotbespreking. 13.8. Een adviesopdracht kan voor de afronding altijd eenzijdig worden beëindigd als een van de partijen van oordeel is, dat de opdracht niet meer kan plaatsvinden overeenkomstig het overeengekomen voorstel, dan wel  met later aangebrachte en overeengekomen wijzigingen. Een beëindiging  wordt schriftelijk en gemotiveerd gedaan. Berucht Project behoudt aanspraak op betaling van tot dan toe verrichte werkzaamheden en aan de opdrachtgever worden de resultaten van de werkzaamheden, tot het moment van beëindigen, ter beschikking gesteld. 13.9. In de uur- of dag(deel) tarieven zijn begrepen de kosten voor de inzet van de adviseurs. Reis- en verblijfskosten, reproductiekosten e.d. zijn niet inbegrepen.

Artikel 14: Aanvullende projectvoorwaarden voor bij uitvoering van werkzaamheden  *Indien Berucht Project de hoofd-uitvoerder is van de van de projectorganisatie, goederen (deels) zelf levert en het project volledig coördineert: 14.1. Opdrachtgever dient correcte complete bestek en/of  (bouw) tekeningen en plattegronden beschikbaar te stellen. Berucht Project moet de mogelijkheid gegeven worden om in- en na te kunnen meten.. Tijdens het verloop van het project dient er een afsluitbare ruimte beschikbaar gesteld te worden t.b.v. opslag, van o.a. gereedschap. Water en elektriciteit / verwarming moeten –  in alle ruimtes waar werkzaamheden moeten worden verricht –   aan Berucht Project om niet ter beschikking worden gesteld ten tijde van in-, verhuis- en montagewerkzaamheden. Bij aanvang van de werkzaamheden tot aan (op)levering mogen er zonder voorafgaande toestemming van Berucht Project geen derden in de in te richten ruimtes werkzaam of aanwezig zijn. Mocht dit toch gebeuren dan is Berucht Project niet meer aansprakelijk voor evt. schade aan deze ruimtes. Tevens kan Berucht Project door ontstaan oponthoud evt. ontstane verlies-uren en kosten door berekenen aan de opdrachtgever. 14.2. Indien vooraf de inhuis- en transport / montagekosten of kosten voor diensten worden vastgesteld, zijn daarin normaliter begrepen de kosten voor gebruik van klein-materiaal, en gereedschappen als ook de kosten voor verzamelen van de goederen.  Eventueel extra kosten voor  (tussen) opslag van goederen worden doorbelast indien dit vooraf niet is kunnen calculeren. Als voor het project verhuismaterialen (w.o. verhuisliften) moeten worden ingehuurd, worden ook hiervoor de kosten doorbelast evenals de kosten voor gemeentelijke (ont)heffingen, parkeervergunningen en parkeergelden. Ook de kosten van afvalverwijdering en milieuheffingen zijn voor opdrachtgever. Het afval zal wel verzameld en gescheiden door Berucht Project op een afgesproken plaats op het project worden aangeboden. 14.3. De in te richten ruimtes worden bezemschoon aan Berucht Projectopgeleverd voordat met de inrichtingswerkzaamheden wordt aangevangen. Berucht Project zal deze ruimtes eveneens – na gedane werkzaamheden – in een bezemschone staat overdragen aan de opdrachtgever. 14.4. De in te richten ruimtes hebben gladde oppervlakte structuren als vloerafwerking. De eventueel in te richten keukens dienen bij aanvang dusdanig schoon te zijn dat het klein-inventaris erin opgeborgen kan worden. 14.5. Bij het leveren en monteren van verlichting behoren de elektriciteit-aansluitpunten, conform tekening, op de juiste plaatst te zitten. Berucht Project is zelf niet bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de elektrische installatie en bevestigt verlichtingsarmaturen uitsluitend aan aansluitpunten met elektriciteitsdraad voorzien van een schone kroonsteen zichtbaar aan plafond of wand. De elektriciteit dient tijdens de montage via meterkasten in- en uitgeschakeld te kunnen worden. 14.6. Berucht Project zal over het algemeen de uit te voeren werkzaamheden overdragen aan externe montage bedrijven, die hun diensten met bijbehorende voorwaarden aan opdrachtgever zullen offreren en verrekenen.  Indien Berucht Project als hoofd-opdrachtnemer fungeert is Berucht Project nimmer Ketenaansprakelijk. Elk bedrijf dat via Berucht Project haar diensten levert is een zelfstandige B.V. of de zelfstandigen hebben aan Berucht Project hun VAR verklaringen overhandigd, of bewijzen waarin zij verklaren zelf verantwoordelijk te zijn voor hun wettelijke afdrachten en verplichtingen. 14.7. IPB zal het project opleveren gelijktijdig met het verantwoordelijke montage bedrijf. Na oplevering zullen opleverpunten door verantwoordelijken worden afgehandeld binnen redelijke termijn.

paged
Loading posts...
link_magnifier
#ACAAAA
off
fadeInDown
loading
#ACAAAA
off
Terug